július 2013

Élhetetlen szomszédok – hová forduljunk?

Élhetetlen szomszédok – hová forduljunk?

Rossz szomszédság török átok – tartja a mondás. Sajnos ez az átok ma is sok csepeli ember életét teszi pokollá.

Előfordul, hogy egyetlen lakó igénytelensége miatt csótányok ezrei özönlik el a szomszédos lakásokat. Máshol folyamatos a dáridó, mert minden nap ünnepnapot tartanak az ehhez járó lakodalmas vagy más jellegű zenével, természetesen a maximumra tekerve a hangerőt. Az alábbiakban azt foglaljuk össze, hogy ilyen esetekben – főként, ha a kifogásolt magatartású szomszéd nem hajlandó változtatni az életmódján – kihez fordulhatnak az áldatlan állapotokat megunó lakók.

Zajos tevékenység végzése miatt – csendháborítás tényállása esetén – szabálysértési eljárásnak lehet helye. A XXI. kerületben szabálysértési hatóság nem működik. A IX. kerületi Önkormányzat és a XXI. kerületi Önkormányzat megállapodása alapján a XXI. kerületben történt szabálysértési ügyekben is a Bp. IX. ker. Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzője, a Hivatal Szabálysértési Csoportja (1091 Bp. IX. ker. Üllői út 45.) jár el. A zajt okozóval szemben feljelentést kell tenni az eljáró hatóságnál.

A hangoskodás, hangos zenehallgatás csendháborításnak minősül, amit a 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet 6. §-a – (1) Aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetőleg a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetőjével szemben a rendőrség, továbbá a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalának erre felhatalmazott ügyintézője, a közterület-felügyelő, a természeti és védett természeti területen a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett területen az önkormányzati természetvédelmi őr helyszíni bírságot szabhat ki. – szabályoz.

A Polgári Törvénykönyv birtokvédelemre vonatkozó rendelkezései értelmében birtokvédelem csak tilos önhatalommal megzavart birtokállapot miatt az eredeti birtokállapot visszaállítására irányulhat.

Akit birtokától megfosztanak, vagy birtoklásában zavarnak (és azt tűrni nem köteles) birtokvédelmet kérhet. Kérheti a birtok visszabocsátását, az eredeti birtokállapot helyreállítását, vagy a zavarás megszüntetését.

Jegyzői hatáskörben birtokvédelmi eljárást lefolytatni csak a birtoksértő (önhatalmú) cselekmény elkövetésétől (folyamatos cselekmény esetén annak kezdődő időpontjától) számított egy éven belül lehet.

Birtokvédelem ügyben eljárás hivatalból nem indul.

Birtokvédelem ügyben közigazgatási hatósági eljárás kizárólag birtokvédelem iránti, írásban tett (személyes megjelenés esetén a szóban előadott kérelem jegyzőkönyvben kerül rögzítésre) kérelemre indul.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, lakcímét (székhelyét),

b) a képviselő nevét, lakcímét (székhelyét),

c) az ellenérdekű fél (felek) nevét, lakcímét (székhelyét),

d) a birtokvitával érintett dolog megjelölését,

e) a jegyző illetékességét megalapozó adatokat,

f) a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet,

g) a kérelem és annak határidőben való benyújtása alapjául szolgáló tényeket.

A kérelemhez csatolni kell a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat.

Az eljárás illetéke 2.200,- Ft, amit a kérelmen illetékbélyeggel kell leróni.

Azokban az ügyekben melyeknél a zavarást, a birtoktól való megfosztást előidéző (önhatalmú) cselekmény több mint egy éve keletkezett (vagy több mint egy éve van folyamatban) a birtokvédelmi eljárás lefolytatása és a döntés meghozatala a bíróság hatáskörébe tartozik. A bíróság mindig dönt a hasznok, károk költségek viseléséről.

Olyan ügyek esetében, ahol lehetőség lenne birtokvédelmi eljárás lefolytatására is, de más hatósági (engedélyezési) eljárásnak is helye lenne, a Jegyző birtokvédelmi eljárást nem folytat le, döntését az engedélyezési eljárás lefolytatásának eredménye alapján hozza meg.

A lakó környezetben tapasztalt „elfogadhatatlan lakáshasználatból származó” állapot (bűz, mocsok, bogarak megjelenése, szemetelés) miatt, közegészségügyben lehet eljárásnak helye.

A 16/2002. (IV.10) EüM rendelet 8.§. (6) bekezdése szerint, amennyiben alaposan feltételezhető, hogy magánlakásban vagy a hozzá tartozó ingatlanon a hulladékgyűjtés közegészségügyi szempontból súlyosan kifogásolható, akkor a kistérségi népegészségügyi intézet helyszíni ellenőrzést végez, és intézkedést kezdeményez. Közegészségügyben a Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szolgáltatási Szerve jogosult eljárni. Javaslom, hogy panaszával keresse meg az illetékes hatóság XXI. kerületi kirendeltségét is (1211 Budapest, Táncsics Mihály u. 69).

Kiskorú lehetséges veszélyeztetése esetén, ezt jelezni kell a Csepeli Szociális Szolgálat Gyermekjóléti Központjának (1211 Budapest, Kiss János altábornagy u. 54.), aki környezettanulmányt készít. Ha a veszélyeztetettség valósnak bizonyul, javaslatot tesz a Gyámügyi Iroda felé a kiskorú védelembe vételére, vagy ideiglenes hatályú elhelyezésére, a veszélyeztetettség mértékétől függően.

Aki idegen vagyontárgy megsemmisítésével vagy megrongálásával kárt okoz, rongálást követ el. A büntetés vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztés, közérdekű munka vagy pénzbüntetés, ha a rongálás kisebb kárt okoz, vagy a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó rongálást bűnszövetségben követik el.

Rongálás miatt a Rendőrségnél kell feljelentést tenni.

Közmű, közös költség egyéb hátralék megfizetése érdekében fizetési meghagyás kibocsájtása iránti kérelmet bármelyik közjegyzőnél lehet előterjeszteni. A fizetési meghagyása kibocsájtása MOKK rendszerén keresztül elektronikus úton történik. A jogerős fizetési meghagyás végrehajtása érdekében is a közjegyző intézkedhet. 1 millió Ft feletti összegnél, illetve ha nem csak pénzkövetelésre irányul a kérelem, akkor közvetlenül a Bírósághoz lehet fordulni. A végrehajtási eljárás eredményezheti végső soron az ingatlan értékesítését.

A hivatalban történő ügyek ügyintézésével kapcsolatosan további információkat találhat az Ügyfélszolgálaton lévő terminálon, valamint információkat kaphat az ügyintézőktől is.

Forrás: Csepel.hu

joydesignÉlhetetlen szomszédok – hová forduljunk?
Tovább olvasom